Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ders İçeriği

Görsel İletişim Tasarımı 1 Yarıyıl Ders İçeriği

Ders Kodu Ders Adı Türü T U K AKTS
922001912009 Türk Dili -I Zorunlu 2 0 2 2
Bu dersin amacı, Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil ve düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir. Türk Dili dersinin içeriği Yüksek Öğretim Kurumu’nun çerçeve programında belirtilen hususlara göre düzenlenmiştir.
922001972009 İngilizce -I Zorunlu 2 0 2 2
Öğrencilere İngilizce hakkında temel gramer ve konuşma bilgileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Orta düzeyde bir dil öğreniminin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Dersin kapsamı içerisinde, özne, zamirler, isimler ve çoğul yapıları, işaret sıfatları ve zarflar, geniş zaman ve olumlu-olumsuz-soru yapıları, bağlaçlar, işaret zamirleri gibi konular örneklerle ele alınacaktır.
922002912010 Atatürk İlke ve Ink. Tarihi -I Zorunlu 2 0 2 2
Dersin amacı, Osmanlı Devletini çöküşe götüren nedenler, devleti kurtarma çabaları ve akımları, I. Dünya Savaşı, cepheler, Mondros Mütarekesi, Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliye hareketi gibi konular anlatılmaktadır.
GIT 101 Kültürlerarası İletişim Zorunlu 2 0 2 3
Kültürlerarası İletişim, farklı kültürlerde çeşitli iletişim süreç ve anlayışlarını incelemektedir. Her kültürün etkileşim kalıplarından biri de iletişimdir. Kültürler kendi farklılıklarını değişik iletişim süreç ve kanallarıyla ortaya koyarlar. Bu sürecin nasıl, neden ve hangi bağlamlarda gerçekleştiği, bu dersin temel meselesidir. Derste kültürlerarası iletişim alanındaki çeşitli kuramlar tanıtılmakta ve ardından kültürel açıdan çeşitli etkileşim kalıpları iletişim bağlamında ele alınmaktadır.
GIT 103 Temel Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 2 3
Bu dersin amacı; fotoğrafın kullanım alanlarını açıklayarak, fotoğraf anlatısını kuramsal ve uygulamalı olarak anlatmaktır. Derste; fotoğrafın buluşundan günümüze kadar olan tarihsel süreci, fotoğraf makineleri, dijital fotoğraf makinesinin bölümleri ve ayarları, dijital fotoğrafta objektifler, fotoğrafta ışık, kompozisyon ve alan derinliği konuları anlatılacaktır. Ders kapsamında, basın fotoğrafçılığının yanı sıra fotoğrafçılık türlerine de değinilecektir.
GIT 105 Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 2 3
Sanatın tanımı, ortaya çıkışı, sanat eseri kavramlarından başlanarak Sanat Tarihi bilimi, alt alanları ve bu alanların inceleme yöntemleri tanıtılır. Sanat Tarihi’nin, tarih, arkeoloji, mimarlık, edebiyat, antropoloji, kimya gibi sosyal ve fen bilimleriyle olan disiplinler arası ilişkileri anlatılır. Öğrenciye bu kapsamda gruplama, karşılaştırma, grafik oluşturma gibi araştırma ve yazıma yönelik temel bilgiler öğretilir. Bilimsel araştırmalarda kullanılan temel yöntemler ve teknikler, kaynaklardan yararlanma, kaynak gösterme anlatılır. Sanat Tarihi’nde kaynak araştırmaları, Sanat Tarihi’nin tarihi, Sanat Tarihi araştırma yöntemleri ele alınarak elde edilen bilgilerin sistematik bir biçimde metin olarak yazımı ve sunumu anlatılır.
GIT 107 Görsel İletişim Tarihi Zorunlu 2 0 2 3
Görsel iletişim tarihi, Görsel kültürün sanat yapıtları, fotoğraf ve diğer görsel tasarımlar üzerinden değerlendirilmesi, İmge ve algı ilişkisinin kavranması, uygulama çalışmaları için görsel kültür ve tasarım tarihinin kavranması ve bu birikimden yararlanılarak uygulama çalışmalarına hazırlanmak.
GIT 109 Temel Tasarım I Zorunlu 3 1 3 4
Dersin İçeriği: Öğrenciye sanat eğitiminin temel ilke, kavram ve yöntemlerini kazandırılır. Tasarımın temel öğeleri: nokta, çizgi, leke, biçim, doku, renk, ölçü, yön; yeni biçim üretme yöntemleri: metamorfoz, transformasyon, kamuflaj, analoji, ekleme; görsel zekayı geliştirme yöntemleri: skeç defteri; kavramlar; değişik çizim, malzeme ve teknikleri, doğada bulunan temel formların çizgisel anlatımı: obje
etütleri, form oluşturma, ölçü ve oranlar, referans noktaları, yardımcı çizgilerin kullanımı, çizgi perspektifi, yüzey ve hacim ilişkileri; 3 boyutlu geometrik formların çizgisel anlatımı: parça ve bütün ilişkileri, çizgisel canlandırma, ışık-gölge etütleri.
GIT 111 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 2 3 6
Bilgi, Veri,  Bilişim, Bilgisayar, Teknolojik Gelişim, Yazılım ve Donanım gibi bilgi teknolojilerine yönelik temel kavramlar, mesleki kavram ve uygulamalar, programlama dilleri ile güncel yazılım (Windows,Word, Excel, Power Point, Access, gibi…) uygulamaları temel ders içeriğini oluşturmaktadır.
GIT 113 İletişim Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 2 2
İletişimin tanımı, iletişimin temel öğeleri, iletişim türleri ve yöntemleri, iletişim sürecinin ne şekilde işlediği, kurumların iletişim araçları ve bu araçları kullanım yöntemleri, insan iletişimin özellikleri, kişilerin gerek özel gerek iş yaşamında etkin iletişim kurmaları için gerekli yöntemler, sözlü ve sözsüz iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar, etkili iletişim kurmaları için gerekli beceriler, kamusal, kültürlerarası ve kitle iletişiminin temelleri ve diğer iletişim bilimine ilişkin temel bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı 2 Yarıyıl Ders İçeriği

922001912009 Türk Dili -II Zorunlu 2 0 2 2
Bu dersin amacı, Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil ve düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir. Türk Dili dersinin içeriği Yüksek Öğretim Kurumu’nun çerçeve programında belirtilen hususlara göre düzenlenmiştir.
922001972009 İngilizce -II Zorunlu 2 0 2 2
Birinci sömestrin devamı niteliğinde olan bu derste öğrencilere, İngilizce hakkında temel gramer ve konuşma bilgileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Orta düzeyde bir dil öğreniminin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Dersin kapsamı içerisinde, temel seviyeden başlamak üzere orta seviyeye kadar gramer konuları örneklerle ele alınacaktır.
922002912010 Atatürk İlke ve Ink. Tarihi -II Zorunlu 2 0 2 2
Ders birinci yarıyılın devamı niteliğinde yapılacaktır. İçerik olarak Atatürk ilke ve inkılâpları, Osmanlı Devleti’ni çöküşe götüren nedenler, devleti kurtarma çabaları ve akımlar, I. Dünya Savaşı, cepheler, Mondros Mütarekesi ve Kuvayı Milliye hareketi gibi konular anlatılmaktadır.
GIT 102 Kurum Kimliği Yaratma Zorunlu 2 0 2 4
Bu dersin amacı, öğrencileri şirketlerin kurumsal kimliğiyle tanıştırmak ve bunun temel unsurlarını oluşturmaktır. Bu ders şu konuları içermektedir: Kurumsal kimliğim tanımı ve tarihi, firmalarda yeniden yapılanma ve kimlik değişikliği, Kurumsal imaj ve marka oluşturma, Kurumsal kimliğin oluşumunda etkili iletişim, kurumsal kimlik tasarımı (logo, antetli kağıt, zarf, web sayfası, CD, flash disk, Bayrak vb.)
GIT 104 Popüler Kültür Zorunlu 2 0 2 3
Kültür kavramı, kitle kültürü ve kitle iletişim; popüler kültür kavramının gelişimi; ideoloji ve popüler kültür; popüler kültür ile ilgili eleştirel yaklaşımlar; küreselleşme ve popüler kültür; postmodernizm ve popüler kültür; popüler ikonlar ve şöhret kavramı; popüler kültür, eğlence kavramı ve yaşam biçimleri; popüler kültür, moda ve kimlik; müzik endüstrisi ve popüler kültür; Adorno ve popüler müzik eleştirisi; popüler kültür ve spor endüstrisi; popüler kültür ve televizyon; makale tartışması.
GIT 106 Dijital Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 2 3
Fotoğraf tarihini öğrenme, fotoğraf makinesindeki mekanizmaların çalışma prensiplerini kavrama, Işık kontrolünü öğrenme, renk ısısı ve dengesini anlama ve kullanabilme, objektifler ve diğer optik düzenekleri tanıma ve çalışma prensiplerini anlama, Fotoğrafta kompozisyon özelliklerini anlama, çekim tekniklerini uygulama, dijital Fotoğrafçılık tekniklerini kullanma, Fotoğrafta görüntü estetiğini anlama ve değerlendirme. Fotoğraf eleştirisi yapma..
GIT 110 Temel Tasarım II Zorunlu 3 1 3 4
Yüzey kompozisyonları, serbest malzemeyle üç boyutlu tasarımlar, desen eğitimi ve sanatsal kavramları irdeleyen konferanslar birbirlerini besleyerek özgün sanatsal tavırların açığa çıkmasını sağlar. Bu derste dijital ortamda bilgisayar programları kullanılarak, nesneler dünyasını araştırmak hedeflenerek, olayları ve objeleri doğru yansıtmak üzere çizgisinin, renginin, ışığın bir yaratım ve anlatım dili olduğu vurgulanır.
GIT 108 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Zorunlu 3 1 3 5
Tasarım programları, tasarım süreci gibi bilgisayar destekli tasarımla ilgili temel kavramları, masaüstü yayıncılık alanına ilişkin terimler anlatılır. Adobe Photoshop programı kullanılır. Adobe Photoshop programının arayüzü ve kullanımına ilişkin bilgiler verilir.
GIT 112 Görsel Kültür Zorunlu 2 0 2 2
Bu dersin amacı öğrencilerin görsel kültür konusunda araştırma yapma, tartışma ve yazma becerilerinin geliştirmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ders, öğrencileri çok çeşitli görüntü, nesne ve alanlara uygulayabilecekleri eleştirel yaklaşımlarla tanıştırmak üzere tasarlanmıştır.
GIT 114 Veri Görselleştirme Zorunlu 2 0 2 3
Veri görselleştirme dersinin amacı verinin görselleştirilmesi ile ilgili temel alanlar olan veri toplama, veri temizleme, veriyi analiz etme ve veriyi görselleştirme aşamalarının öğrenilmesini en güncel araçlar ile sağlamaktır. Bu çerçevede en etkin veri görselleştirme çalışmaları incelenerek günümüz veri güdümlü görsel çalışmalar ile ilişkisi kurularak yoğun uygulamayla öğretilmesi sağlanacaktır. Öğrenciler veri görselleştirmenin ve yeni grafik türlerinin yeni medya ile ilişkisi hakkında bilgi sahibi olacaktır. Ayrıca öğrencilerin veri görselleştirme projesi hazırlayarak sunmaları hedeflenmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı 3 Yarıyıl Ders İçeriği

GIT 201 Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 0 2 2
iş görüşmesine hazırlanma, sunum yapma, CV hazırlama, mail yazma, iş yerinde sözlü ve yazılı iletişim kurma gibi genel iş İngilizcesine yönelik bilgileri içeren bir müfredat verilecektir.
GIT 203 Tipoğrafi I Zorunlu 3 1 3 6
Tipografinin tanımı ve grafik tasarım açısından önemi: tipografinin tarihsel gelişimi, yazının doğuşu ve ilk alfabeler, Latin alfabesinin baskının bulunuşuna kadar olan gelişimi, baskının ve baskı yazıların gelişimi, IX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyılda tipografi; tipografiyle ilgili temel terimler: harfin anatomisiyle ilgili terimler, yazı karakteri, yazı karakteri ailesi, yazı karakteri ağırlık ve stilleri, font, yazının ölçülendirilmesi, espas, espasta uyulması gereken kurallar, espas çeşitleri: harf, kelime, satır, negatif ve göz ortası espası; espasta özel durumlar öğretilir.
GIT 205 Sinematografi I Zorunlu 2 0 2 6
Sinema bilimi hakkında temel kavramlar anlatılarak teorik bilgiler ve yöntembilimsel düşünceler geniş bir açıyla anlatılır. Sinemanın görsel-işitsel temel kavramlarını teorik ve uygulamalı olarak anlatmak ve öğrencilerde diğer alan dersleri için bir altyapı oluşturmak amacı taşır.
GIT 207 Grafik Tasarım I Zorunlu 3 1 3 6
Dersin amacı öğrencilere, görsel iletişim sanatı olan grafik tasarımın tarihinden günümüze teorik ve uygulamalı olarak tanıtmaktır. Grafik tasarım ürünlerinin vektör ve piksel tabanlı programlarda eskizden, tasarıma ve baskı aşamasına kadar uygulamalarını yaparak sektördeki güncel ve teknolojik bilgiyi aktarmaktır.
GIT 209 Mizanpaj Teknolojileri Zorunlu 2 0 2 4
Bu  dersin  amacı  bir  yüzey  içerisinde  bulunan  parçaların  birbirleri  ile  ilişkilerini  düzenleme  esasına  dayalıdır.  Gazete,  dergi,  kitap  ve  artık  günümüzde  yaygın  olarak  kullanılan  web  sayfası da  sayfa  tasarımı  içerisinde  sayılabilmektedir.  Photoshop  ve  Indesign  gibi  yazılımların  da  anlatıldığı  ders  kapsamında  öğrencilerin,  iletilmesi  istenen  mesajı  görsel  hiyerarşi,  denge,  görsel  süreklilik,  vurgu  ve  uyum  kuralları çerçevesinde  etkili  olarak aktarmaları hedeflenmektedir.
GIT 211 Stüdyo Fotoğrafçılığı Seçmeli 2 0 2 3
Mekan, yemek, tekstil, portre, moda fotoğrafçılığı gibi birçok alanı kapsayan profesyonel çekimlerin stüdyo
ortamında gerçekleştirilebilmesi için gerekli temel ilkeler ve uygulamalar.
GIT 213 İllüstrasyon I Seçmeli 3 1 3 3
İllüstrasyon tarihi ve kuramı, kullanım alanlarına yönelik özgün illüstrasyon yaratımı. Resimleme tarz yaratmaya yönelik uygulamalar.
GIT 215 Görsel Tasarımda Mekan Seçmeli 2 0 2 3
Öğrencinin tasarım konusunda temel bilgileri edinmesini sağlamak, tasarım ilke ve elemanlarını mekân oluşturma bağlamında öğretmek ve yaratıcı yeteneğin arttırılması konusunda uygulamalar yapmak.
GIT 217 Estetik ve Sanata Girişi Seçmeli 3 1 3 3
Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi; yaratıcılık, sanat ve estetik duyarlılık, eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin önemi.

Görsel İletişim Tasarımı 4 Yarıyıl Ders İçeriği

GIT 202 Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 0 2 2
Bahar döneminde verilen Mesleki İngilizce-II dersinde bu bilgilere ek olarak her bir bölüm ve programa yönelik İngilizce terim ve kelimelerin de içinde bulunduğu bölümlere özel bir müfredat takip edilir.
Öğrencilerin iletişim kurmadaki güçlükleri yenebilmeleri adına modern teknolojinin sağladığı tüm imkânlardan faydalanarak görsel ve işitsel araçlar eşliğinde öğrencilerimizin iş dünyasına hazır hale gelmeleri sağlanmaktadır.
GIT 204 Tipoğrafi II Zorunlu 3 1 3 6
Tipografinin tanımı ve grafik tasarım açısından önemi: tipografinin tarihsel gelişimi, yazının doğuşu ve ilk alfabeler, Latin alfabesinin baskının bulunuşuna kadar olan gelişimi, baskının ve baskı yazıların gelişimi, IX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyılda tipografi; tipografiyle ilgili temel terimler: harfin anatomisiyle ilgili terimler, yazı karakteri, yazı karakteri ailesi, yazı karakteri ağırlık ve stilleri, font, yazının ölçülendirilmesi, espas, espasta uyulması gereken kurallar, espas çeşitleri: harf, kelime, satır, negatif ve göz ortası espası; espasta özel durumlar öğretilir.
GIT 210 Reklam ve Yayıncılıkta Grafik Tasarımı Zorunlu 3 1 3 4
Kişisel bilgisayar ve tarayıcılarla oluşturulan grafiklerin özgün tasarlanarak, basım ve yayınevleri olanaklarıyla üretilip, okurlara ulaştırılmasını sağlayan tüm görsel tasarım yollarının bütününü kapsayan bir sürecin eğitimidir. Bu süreçte öğrenci; teknoloji kullanımını, Adobe InDesign, Adobe Photoshop vb. programlar kullanarak tasarım ve baskı öncesi uygulama kurallarını öğrenir. Yayıncı, yazar ve okuyucu ilişkilerini, kuramsal bilgi ve uygulamalı olarak araştırır.
GIT 206 Sinematografi II Zorunlu 2 0 2 6
Sinemada yapım süreci, çekim öncesi, çekim, çekim sonrası, düşünce/yazım sürecinin işleyişi, yapım sürecinde ekip ve işbölümü, çekim sonrası sürecinin işleyişi (kurgunun nedeni, mantığı ve işlemler) ders sürecinde verilir.
GIT 208 Grafik Tasarım II Zorunlu 3 1 3 6
Temel grafik sembolleri üzerinden, grafik tasarımda hacim ve boyut algısı oluşturulması ve temel düzeyde logo çalışmaları için ön hazırlıklar; somut ve soyut kavramların temel grafik disiplin içerisinde görselleştirilmesi.
GIT 214 İllüstrasyon II Seçmeli 3 1 3 3
Dijital illüstrasyonun önemi. Dijital illüstrasyon teknikleri. Günümüz medyası için kitle iletişiminde kullanılmak üzere dijital illüstrasyonların üretimi.
GIT 212 Göstergebilim Seçmeli 2 0 2 3
Göstergebilime giriş olarak düzenlenen bu derste; Saussure ve ardıllarının kuramlarından hareketle gösteren/gösterilen ilişkisi, anlatıda langua-parole, kompetenz- performanz yaklaşımları, yapı birimleri, genel ve ritüel ikonlar, göstergelerin denotatif ve konotatif anlamları gibi temel kavramların aktarılmasından sonra dilde, resimlerde ve diğer anlatı ve temsil biçimlerindeki olgular göstergebilimsel yaklaşımlarla irdelenmektedir. Yazınsal ve visuel anlatıların bir metin bağlamında göstergebilimsel analiz yöntemleri ile çözümlenmesi bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Film ve televizyon gibi görsel yapıtların semantik yaklaşımla yeniden okunması ve anlamın nasıl oluşturulduğunun incelenmesi de yine bu ders kapsamında ele alınmaktadır.
GIT 216 Ambalaj Tasarımı Seçmeli 3 1 3 3
Bu ders kapsamında dijital yazılımlar ile ambalaj tasarımı temel ilkeleri öğrencilere kazandırılacaktır. Ambalaj tanımı, tarihçesi, sektördeki önemi, ürün ve malzeme çeşitleri, ambalaj çeşitleri gibi teorik alanda öğrencilerin bilgi sahibi olmalarından sonra uygulamalı olarak çeşitli ürün gruplarında ambalaj çalışmaları yapılıp sunmaları istenecektir.
GIT 218 Yeni Medya Çalışmaları Seçmeli 2 0 2 3
Bu ders kapsamında öncelikle gazetecilik, radyo, sinema, televizyon, iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi temel iletişim bilimi başlıkları genel olarak değerlendirilecek, sonrasında irdelenenbaşlıkların yeni medya koşullarındaki yeri, önemi ve güncel uygulamalar öğrencilere kazandırılacaktır.

Görsel İletişim Tasarımı 5 Yarıyıl Ders İçeriği

GIT 305 Internet Yayıncılığı Zorunlu 3 1 3 6
Bu ders kapsamonda internet, internetin tarihsel gelişimi, interneti oluşturan unsurlar genel hatları ile verilecek olup, internet yayıncılığı, türleri hakkında detaylı bilgi verilecektir. Ayrıca güncel internet yayıncılığı uygulamaları ile öğrenciler kendilerini sektöre hazırlayacaklardır.
GIT 301 Animasyon 1 Zorunlu 3 1 3 6
2B animasyon nedir? 2B animasyon tekniğinin öğrenme materyalleri incelenecek, karakter oluşturma, mekân yaratma süreci aktarılacaktır.
GIT 303 Kurgu I Zorunlu 3 1 3 6
Dijital kurgu ve TV yayıncılığı, kurgu teknikleri, görüntü ve seslerin sıkıştırılması, veri iletimi, veri paketlemesi, dijital görüntü ve ses sıkıştırma formatları, farklı programlar arasındaki teknikler, dijital kurgu programlarından örnekler, efektlerin ve geçişlerin seçilmesi, çeşitleri ve çalışma mantığı derste anlatılır.
GIT 307 Video Çekim Uygulamaları Zorunlu 3 1 3 4
Bu dersin içeriğini televizyonun ve sinemanın temeli olan kamera çekim tekniklerinin ve aydınlatma yöntemlerinin teorisi ve uygulaması oluşturur. Temel kamera teknolojileri, çekim teknikleri, aydınlatma araç gereç yöntem ve teknikleri anlatılarak çekim için gerekli temel kullanım bilgileri verilir.
USH 331 Universite Seçmeli Havuzu Zorunlu 2 0 2 2
Öğrenci Üniversite Ortak Seçmeli Havuzundan Ders Seçecektir.
GIT 309 Kitap Tasarımı Seçmeli 2 0 2 3
Kitap tasarımının temel ilkeleri. Tipografik yaklaşım ve okunabilirlik ölçütleri. Sayfa düzeni ve sayfa örgüleri.
Ciltleme yöntemleri. Kitap üretim teknolojisi.
GIT 311 Sanat Felsefesi Seçmeli 2 0 2 3
Bu derste, öğrencilerin Sanat Felsefesi’nin ana sorunlarına ve bu sorunlara filozofların getirdiği çözüm önerilerine ilişkin genel bir bakış açısı kazanması, felsefenin bu disiplinine ait temel kavramları ve sanat fenomenine ilişkin felsefi argümanların yapılarını tanıması amaçlanmaktadır.
GIT 313 Sosyal Psikoloji Seçmeli 2 0 2 3
Bu dersin genel amacı, bilimsel yöntem ve teknikler çerçevesinde sosyal psikolojiyi tanıtma, sosyal psikoloji konusu içine giren, bireyin içinde oluşan süreçlerin ve bireylerin arasında yer alan süreçlerin anlaşılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, insanların üye oldukları grupların onların davranışları üzerindeki etkileri, önyargının kaynakları, sosyal normların davranış üzerindeki etkileri, kitle iletişimin davranışı nasıl etkilediği ve kalabalığın insan davranışına etkileri ele alınmaktadır.
GIT 317 Desen I Seçmeli 2 0 2 3
Çeşitli çizim malzemeleriyle, desen tekniklerinin incelenmesi ve uygulanması. Klasik sanatçılara ait çizim örneklerinin etüt edilmesi.
Öğrencilerin üç boyutlu desen çizimlerini uygulaması için perspektifin temellerinin anlatılması ve uygulanması.
Öğrencilerin çizim becerilerinin geliştirilmesi, istenen çizimi uygulama hakimiyetine sahip olunması.

Görsel İletişim Tasarımı 6 Yarıyıl Ders İçeriği

GIT 302 Animasyon 2 Zorunlu 3 1 3 6
2B Animasyona Giriş, Animasyon Desen, Animasyon Prensip ve Teknikleri, Karakter Tasarımı, Sahne Tasarımı, Animasyon Programları 1, Sinematik Öykülendirme ve Senaryo.
GIT 304 Kurgu II Zorunlu 3 1 3 6
 Kurgu I dersinde verilen teorik bilgilerin pekiştirilmesi, uygulamaya yönelik projelerle dijital kurgu mantığının öğrenciler tarafından projeler yoluyla anlaşılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Derste “Edius”, “Premiere” isimli kurgu programlarının After Effects, Fusion gibi compositing programlarıyla eşgüdümlü kullanımı anlatılacaktır.
GIT 306 İletişim Kuramları Zorunlu 2 0 2 4
İletişim ve medya çalışmaları alanında geliştirilen yaklaşım, kuram ve modelleri genel sosyal teoriyle ilişkisi içinde ele almaktadır. Bu doğrultuda derste, değerlendirilen kuramların temel kavram ve savları ortaya konulurken, söz konusu kuramların üretildiği tarihsel, kültürel ve entelektüel bağlamın belirginleştirilmesine çalışılmaktadır.
GIT 308 Görsel Algı Zorunlu 3 1 3 6
Bu derste yaratıcılık ve inovasyon konusunun derinlemesine anlaşılmasının sağlanmasıyla, öğrencilerin yaratıcılıklarının farkına varmasının sağlanması ve yaratıclığı inovasyona nasıl dönüştürecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Görsel anlatım yollarının kuramsal olarak incelenmesi. Biyolojik-Optik algılama. Işığa karşı tepki formların ve renklerin-üç boyutlu cisimlerin hareketliliğine karşı tepki, Renk tepkisi. İçgüdü ve izleme. Yaratıcılık. Algılamada çevrenin etkileri. Deneyimler – gereksinimler – ön yargılar. Algılamanın yöntemleri ve çeşitliliği. Algılamada önemli faktörler. Algısal kavramlar. Yaratıcılık ve Sanatta Yaratıcılık.
USH 332 Üniversite Seçmeli Havuzu Zorunlu 2 0 2 2
Öğrenci Üniversite Ortak Seçmeli Havuzundan Ders Seçecektir.
GIT 310 Sinema Tarihi Seçmeli 2 0 2 3
Türk ve dünya sinemasının doğuşu ve bugüne değin gösterdiği gelişme, film, yönetmen ve oyuncu bazında, kronolojik olarak verilir.
GIT 312 Dijital Reklamcılık Seçmeli 2 0 2 3
Dijital reklamcılık türleri, çeşitli platformlardaki reklam performanslarının ölçümlenmesi, SEO, Google Adwords, ROİ değerlendirmesi, reklam kanallarının yönetilmesi, reklam satın alma ve reklamların optimizasyonu, reklam kanallarının değerlendirilmesi ve reklam raporları
GIT 314 Reklam ve Pazarlama Seçmeli 2 0 2 3
Bu ders kapsamında temel  işletme, pazarlama ve reklamcılık bilgileri öğrencilere aktarılacak, pazarlama içinde satış tutundurma faaliyetlerinden reklam ve reklamcılık ayrıntılı irdelenecektir.
GIT 316 İkonoloji Seçmeli 2 0 2 3
İkonografik çözümleme ve ikonolojik yorum Erwin Panofsky tarafından geliştirilmiş bir çözümleme yöntemidir. Özellikle figüratif ve konulu sanat eserlerinde kullanılan bu yöntem geçerliliğini halen korumaktadır. Bu ders kapsamında ikonografik çözümleme ve ikonolojik yorum yönteminin eserlerde nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. Ayrıca Bedrettin Cömert’in Türkiye sanat tarihi çalışmalarına bu yöntemi yerleştirme nedeni olan Eski ve Yeni Ahit öyküleri sunulmaktadır.
Sanat eserlerinde günlük hayattan kutsal kitaplara ve mitolojiye kadar geniş bir alan tutan figüratif anlatımcı sanat eserlerindeki konuların, ikonografik çözümleme ve ikonolojik yorumlama yöntemine dayalı olarak tanımlanabilmesi. Hıristiyanlık ve İslâm ikonografisinin birinci el kaynaklara dayalı olarak açıklanması. Öğrenciye bu konulara dair tespitleri sanat eserleri üzerinden sağlıklı biçimde gerçekleştirme yetisi kazandırmak
GIT 318 Desen II Seçmeli 2 0 2 3
İnsan bedeni anatomisi, bedensel oranlar, farklı insan figürleri çizimi bu dersin genel çerçevesini oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında öğrenciler form hacim kavramlarına hakim olup, iki boyut üzerine üç boyut algısını çizimlerlerine yansıtabileceklerdir.

Görsel İletişim Tasarımı 7 Yarıyıl Ders İçeriği

GIT 401 Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Zorunlu 3 1 3 6
Araştırma Yöntemleri dersinde sosyal bilimlerde yöntemin ne olduğu, bir araştırma tasarımının nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. Öğrencilere sosyal bilimlerde araştırmanın ne olduğu ve nasıl yapıldığı hakkında temel bilgiler verilecektir.
GIT 403 Medya ve Kültürel Çalışmalar Zorunlu 2 0 2 4
Bu ders kapsamında medya ve kültür alanında yapılan çalışmalar, makaleler medyanın işlevi, kültür ve toplum, medya ve etik ve kültürel çalışmalar ekolü bağlamında irdelenecek ve tartışılacaktır. Kültür ve küreselleşme arasındaki bağ, kimliğin sunumu gibi alt konularda dersin içeriği kapsamındadır.
GIT 405 Kampanya ve Görsel Tasarımı Zorunlu 3 1 3 6
Kampanya kurgusu bağlamında hedef kitlenin belirlenmesi, hedef kitle analizi, kavram paftalarının hazırlığı,
reklam öncesi araştırmaların analizi ile reklam yaratım sürecinde fikir gelişimi, ön taslakların hazırlanması,
tipografi kullanımı ve sunum taslaklarının hazırlanması
GIT 407 WEB I Zorunlu 3 1 3 6
Bu derste, web programlamanın genel ilkelerini tanımlamak, internet kavramına açıklık getirmek ve çalışma prensiplerini açıklamak. Statik web sayfaları düzenlemek ve zenginleştirmek.
Temel HTML kuralları, CSS uygulama alanları gibi konular tartışılmaktadır.
GIT 409 Sosyoloji Zorunlu 2 0 2 2
Ders, bu bilim dalının nasıl ortaya çıktığını, sosyolojinin ilgilendiği nesne konusundaki yaklaşımlarını ve toplum olaylarına ilişkin önerilerini kapsamaktadır. 20. yy’ın başında egemen içebakışçılığa tepki olarak gelişen davranış bilimleri bu dersin diğer kısmını oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında davranış bilimlerinin temel aldığı çevreci konum ve bireyci yaklaşım ele alınacak ve değerlendirilecektir.
GIT 411  Seneryo Yazarlığı Seçmeli 2 0 2 3
Senaryo türleri, uzun metrajlı film, uygulamalı ve kuramsal senaryo yazım teknikleri, özet (sinopsis), geliştirim (tretman), senaryo, çekim senaryosu; senaryo düşüncelerinin bulunması, düşüncelerin gerçekleştirilmesi, senaryo yazım aşamaları, senaryo yazımına yapısal yaklaşım, senaryo düşüncesini bulma, düşüncenin geliştirimi, yazım teknikleri, yazılan senaryonun elden geçirilmesi; yapım ve yapım sonrası aşamalarda senaryonun evrimi, senaristin, kurgucunun senaryosu, yönetmenin çekim senaryosu; film ve senaryo karşılaştırmaları, senaryonun görselleştirilmesi üzerine örnekler anlatılacaktır.
GIT 413 Portfolyo Tasarımı Seçmeli 2 0 2 3
Görsel iletişim tasarımında tanıtma, koruma ve sergilemeye yönelik basılı ve dijital sunum biçimleri. Özgün portfolyo tasarımları
GIT 415 Film Çözümlemeleri Seçmeli 2 0 2 3
Dersin amacı farklı mecralara ve izleyici kitlelerine yönelik olarak, farklı amaçlarla yapılmış filmlerin çözümlenme biçimlerine ilişkin bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır.
GIT 417 Sanat Yönetmenliği Seçmeli 2 0 2 3
Fonetik ve Plastik Sanatlarda Sanat Yönetimi ve İşletmeciliği’nin, ulusal ve uluslararası  yapıda eğitim ve öğretim anlayışını benimsemek ve gelişerek çağa paralel sürekliliğini sağlamak.

Görsel İletişim Tasarımı 8 Yarıyıl Ders İçeriği

GIT 402 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II Zorunlu 3 1 3 6
Ders kapsamında öğrencilerin sosyal bilim mantığında araştırma yönteminin felsefesini kavramaları, teori ile pratik arasındaki bağlantıyı kurmaları ve bilimsel çalışmalarında gereksinim duyacakları metodolojik temelleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Derste, bilim ve araştırma, araştırma boyutları, araştırma ve teori konularıyla birlikte sosyal araştırma süreci, konu seçiminden başlayarak araştırma sorusu oluşturma, hipotez kurma, örneklem seçme, ölçme gibi konular da ayrıntılı olarak yer almaktadır. Ayrıca uygulamaya yönelik olarak veri toplama aracı hazırlama, saha uygulama teknikleri, raporlama ve yorumlama konuları da işlenmektedir.
GIT 404 WEB II Zorunlu 3 1 3 6
Bu ders Web Tasarımı I devamı niteliğindedir. Bu yarıyıl daha çok yeni web design araçları ile uygulama yapılacaktır. Bu kapsamda duyuru, banner, web sayfası oluşturma uygulamaları yapılacak, css flexbox ve css grid uygulamaları yapılacaktır.
GIT 406 Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Zorunlu 2 0 2 2
Basın özgürlüğü kavramı; basın-yayıncılık mevzuatı, fikrî haklar, cevap ve düzeltme hakkı ve diğer yasal düzenlemeler, medya etiği, kitle iletişim araçlarının devlet ile olan ilişkileri, basın ve ifade özgürlüğünün gelişimi, yeni iletişim teknolojilerinin düzenlemelerinde çağdaş hukuksal gelişmeler bu derste işlenecek konular arasındadır.
GIT 408 Ses Tasarımı ve Kurgusu Zorunlu 3 1 3 4
Bu ders kapsamında öğrencilere video ve film üretim sürecinde  sesin anlatıya olan katkıları ve  etkisini, ön hazırlık, çekim anı ve ses kurgusunda kullanılan yazılımların da kullanılmasına olanak  sunan uygulamalı çalışmalarla kavratılması amaçlanmaktadır.  Temel ses tasarımı, ses kurgusu, kayıt ve miksaj stratejileri incelenir. Öğrenciler Pro Tools ses kurgu programını ara yüzünü tanırlar.  Diyalog, müzik ve efekt ayırımı ve son miksin hazırlanması dersin konularındandır.
GIT 410 Bitirme Projesi Zorunlu 0 1 2 6
Öğrencilere bitirme projesi vermeyi ve öğrencilerin uygulam alanında kendilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.
GIT 412 Medya Okur Yazarlığı Seçmeli 2 0 2 3
Medya okuryazarlığı dersinde televizyon, gazete, radyo, video, sinema, internet gibi yazılı veya görsel olan kitle iletişim araçlarını objektif olarak değerlendirme, anlama ve bir çıkarım yapma yeteneğini bu ders kapsamında vermek amaçlanmaktadır. Öğrencilerin katılımcı, eleştirel olarak medyayı anlamaları ve bu perspektiften toplumsal olaylara bakabilmeyi hedeflemektedir. Medya eğitimiyle sunulan içeriğin ne anlama geldiğinin kavranılması amaçlanmıştır.
GIT 414 Fantastik ve Mitoloji Seçmeli 2 0 2 3
Mitolojinin toplumlara düzen getiren bir iletişim aracı olarak ve aynı zamanda ilk sembollerin ve kişileştirmelerin kaynağı olarak dilsel özelliğiyle incelenmesi. Dönemler içerisinde değişen anlam ve kullanım amaçlarının değerlendirilmesi. Mitolojiyi kültürler arası geçişliliğiyle tanır. Birbirinden farklı yaradılış mitoslarını tanıyarak, karşılaştırır. Mitolojiyi dilsel özellikleriyle kavrar ve yorumlar. Bu bağlamda Fantastik ve mitoloji ilişkisi bu ders kapsamında ele alınır.
GIT 416 Dijital Kültür Seçmeli 2 0 2 3
Derste özel hayattan iş hayatına, ekonomiden yönetime, sağlıktan eğitime, siyasetten eğlenceye, sanattan medyaya kadar her alanda kendini ağırlıklı olarak hissettiren dijital gelişmeler ele alınarak bir bütün olarak bu gelişmelerin ortaya koyduğu “dijital kültür” incelenecek, bu alandaki güncel tartışmalar irdelenecektir.
GIT 418 Reklam Film Yapımı Seçmeli 3 1 3 3
Reklamın genel içeriğinin belirlenmesi, hedef kitle analizleri, medya planlaması ve müşteri temsilciliği.
Reklamda düşüncenin filmsel iletiye dönüştürülmesi. Reklam filmleri, anlatı biçimleri ve içerikleri. Görsel üslup
seçimi ve hedef kitle ilişkisi. Reklam filmi uygulamaları.

TR