Mimarlık Bölümü Eğitim Amaçları ve Çıktıları

Program Çıktıları / Yeterlilikleri

 

 1. Mimarlık tarihi ve teorileri, mimarlıkla ilgili sanat, teknoloji ve beşeri bilimler hakkında yeterli bilgi sahibi olur.
 2. Mimari tasarımın kalitesine katkı açısından güzel sanatlar konusunda bilgi sahibi olur.
 3. Kentsel planlama, kentsel tasarım ve planlama sürecinin gerektirdiği beceriler konusunda yeterli bilgi sahibi olur.
 4. İç mekânda konforun ve iklime karşı korunmanın sağlanabilmesi amacıyla fiziki problemler, malzemeler ve teknolojiler ile binaların işlevleri konusunda yeterli düzeyde bilgiye sahip olur.
 5. Tasarım kavramlarını yapıya dönüştürmede ve planları genel planlama kararlarıyla bütünleştirmede gerekli olan üretim, örgütlenme, yasal düzenlemeler, standartlar, hak ve sorumluluklar ile süreçler konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
 6. Ekolojik açıdan sürdürülebilir tasarımlar, çevresel koruma, iyileştirme ve peyzaj çalışmalarının gerçekleştirilmesine dair yeterli bilgiye sahip olur.
 7. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olur.
 8. Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilincini kazanmak; kültür varlıklarını belgelemek ve çözümlemelerini yapabilmek, bunların korunması ve sürdürülebilirliği konusunda gerekli temel bilgiye sahip olur.
 9. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini verimli bir şekilde kullanır.
 10. Estetik ve teknik gereksinimleri sağlayan mimari tasarımlar yaratabilme becerisine sahip olur.
 11. Bina tasarımıyla ilgili strüktürel tasarım, yapım – mühendislik ve donatı ile ilgili problemleri anlar.
 12. Maliyet ve imar mevzuatının getirdiği kısıtlamalar çerçevesinde, bina kullanıcılarının taleplerinin karşılanması konusunda gerekli tasarım becerisine sahip olur.
 13. Anlatım ve sunum becerilerini geliştirmek; uygun sunumlar yapabilmek için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle ve programlarla tasarım sürecinin farklı aşamalarını ifade edebilme, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisini kazanır.
 14. Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ulusal amaç ve yurt sevgisi başta olmak üzere yüksek insani değerleri benimseme becerisi kazanır.
 15. Mimarlık mesleğini ve mimarın toplum içindeki rolünü anlayarak, özellikle sosyal faktörleri de dikkate alan değerlendirmeler ve sunumlar yapar.
 16. İnsanlar ve binalar, binalar ve çevre arasındaki ilişki ile binaların ve binalar arasındaki mekânların insan ihtiyaçları, insan ölçeği ve programla ilişkilendirilmesi gereğini kavrar.
 17. Proje tasarımı konusunda rapor hazırlayabilmek ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
 18. Bir yabancı dili, alanındaki bilgileri izleyebilme ve uluslararası sahada meslektaşlarıyla iletişim kurabilme düzeyinde kullanabilir.
 19. Alanıyla ilgili çalışmalarda, uygulamalarda ve öngörülmeyen karmaşık sorunlar karşısında çözüm üretmek için bireysel ve/veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek; yürütülen çalışmalarda katılımcıların gelişimlerine yönelik aşamaları planlar ve yönlendirir.
 20. Alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların aktarılması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmek, edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
TR