Mimarlık Ders İçerikleri

BİRİNCİ YARIYIL

 

Ders Kodu

MİM101

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Bina Bilgisi I 4 4 6 8  
Mimarlık tanımı, bina bilgisi ve mimari tasarımın amacı, mekânsal işlev, insan boyut ve eylemleri, insan eşya ve çevre ilişkileri, kullanıcı gereksinimleri, konut örneğinde mekânsal analiz, mekân programı anlatılmaktadır. Basit tasarım problemlerinden yola çıkarak mekân-malzeme-çevre ilişkisinin tartışıldığı ve strüktürel sistemlere dair sezgileri geliştirmek üzere bir uygulama gerçekleştirilir.  Teori dersinde önceden belirlenen konut örneklerinin program, planlama ilkeleri ve çağdaş örnekleri görsel malzeme ile desteklenerek verilir.
Ders Kodu

MİM103

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Yapı Malzemesi I 2 0 2 2  
Geleneksel yapı –  Geleneksel malzeme – Tasarım ilişkileri

Geleneksel yapı malzemelerinin özelliklerini ve performanslarını öğretmek

 

Ders Kodu

MİM105

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Statik-Mukavemet 3 0 3 3  
Statiğin temel kavramlarının ve ilkelerinin öğrenilmesi, yapı elemanlarının güvenli şekilde boyutlandırmasının yapılması.
Ders Kodu

MİM107

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Temel Sanat Eğitimi 2 4 4 5  
Tasarım ilke ve elemanları, görsel sanatlarda görsel iletişim ve algı, şekil-zemin bağıntısı, mekan, form ve geometri, mimarlıkta mekan, tasarım elemanları (çizgi, yön, ölçü, doku, biçim, renk, değer) ve tasarım ilkeleri (uyum, zıtlık, koram, birlik, egemenlik, denge) konulu çalışmalar, iki ve üç boyutlu kompozisyonlarda algılama/kavrama.
Ders Kodu

MİM109

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Sanat ve Mimarlıkta Temel Kavramlar 2 0 2 3  
Öğrencide, mimarî yaratım sürecini kültür, uygarlık, estetik, sanat kavramlarıyla organik bağını kavrayarak, sanat akımlarının teorilerini ve bu teorilerin zeminini oluşturan ve tasarıma dönüşme sürecinde etkili olan toplumsal faktörleri irdeleyerek, disiplinlerarası bir okuma alışkanlığı oluşturmak, mesleğinin sorumluluğuyla ilgili farkındalık yaratmak ve bu birikimi mimarî tasarıma yansıtabilme becerisi kazandırmak amacıyla, 20. Yüzyıl başında teknoloji, bilim ve psikoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak Modernizm ile birlikte sanat yaratmasında meydana gelen değişiklikler, Avangard Sanat ve Manifestolar Dönemi, Post Modern ve Çağdaş Sanatın gelişiminin ele alınması.
Ders Kodu

MİM111

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Mimari Teknik Resim 2 2 3 3  
Üç boyutlu tasarlama ve uluslararası çizim standartlarına uygun iki boyutlu anlatımı, kurallı grafik iletişim ve anlatım teknikleri, ilgili standartlar, grafik anlatım dilindeki ortak kabuller, uluslararası proje standartları
Ders Kodu

922001972009

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
İngilizce I 2 0 2 2  
Konuşma, yazma, dinleme ve konuşma pratikleri ve gramer bilgileri içerir.
Ders Kodu

TBM002

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Matematik 2 0 2 2  
Hacimsel Tasarlama becerisini destekleyecek matematiksel bilgilerin verilmesi, matematiksel programlamaya (optimizasyon) giriş, bilgisayar grafiğinin matematiksel öğelerinin tanıtılmasını içerir.
Ders Kodu MIM 113 Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Dijital Okuryazarlık 2 0 2 2  
Dersin amacı öğrencilerin dijital teknolojileri, dijital ortam ve araçları tanımasını ve yetkin şekilde kullanabilecek düzeye gelmelerini sağlamaktır. Dijital teknolojileri kullanarak bilgiyi bulma, işleme, düzenleme, paylaşma, değerlendirme ve analiz etme dersin temel konularını oluşturmaktadır. Dersin sonunda öğrencilerin dijital ortam ve araçları kullanım hâkimiyetlerinin sağlanması ve bu alanlarla ilgili farkındalık, sorgulama düzeylerinin yükselmesi amaçlanmaktadır.

 

 

 

İKİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

MİM102

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Bina Bilgisi II 4 4 6 8 MİM101
Öğrenciye tasarımını yaptığı bir proje üzerinde, mekân kavramını değerlendirme, sistematik düşünebilme, düşündüğünü ifade edebilme, problemleri farklı bakış açılarından değerlendirebilme ve çok yönlü çözüm önerileri geliştirebilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında öğrenci kentsel doku içerisinde bir konut tasarlar.
Ders Kodu

MİM104

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Yapı Malzemesi II 3 0 3 3  
Çağdaş yapı – Çağdaş yapı malzemeleri – Tasarım ilişkileri

Çağdaş yapı malzemelerinin özellikleri ve performanslarını öğretmek

Ders Kodu

MİM106

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Yapı Statiği 3 0 3 4  
İzostatik ve hiperstatik yapı sistemlerin dış yükler etkisi ile oluşan kesit tesirlerinin incelenmesi ve çözümlenmesi.
Ders Kodu

MİM108

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Yapı Bilgisi I 3 2 4 4 MİM111
Yapı, mimari yapı, sistem, yapı malzemesi, bileşeni, elemanı, birimi, teknik-teknoloji kavramları. Yapı oluşturma. Yapıların gereçlerine, konstrüksiyonlarına ve strüktürlerine göre sınıflandırılması. Yapı ögelerinin tanıtılması. Yığma yapı teknolojisi, yapım yöntemleri ve yapı elemanlarının tanıtılması.
Ders Kodu

MİM110

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Sanat ve Mimarlık Tarihi 2 0 2 3  
Antik Çağ’dan modern toplumlara kadar dünyada ve Anadolu’da çeşitli uygarlıkların mimarlık ve sanat anlayışlarını konu edilir.
Ders Kodu

MİM112

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Tasarı Geometri 2 1 3 3  
Uzay Geometri ve izdüşüm ile ilgili bilgileri kullanarak uzay şekillerin resmetme yöntemiyle tasarlanması ve tasarlanmış şekillerin resmetme yöntemiyle anlatılması becerisinin kazandırılması
Ders Kodu

922001982009

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
İngilizce II 2 0 2 2  
İngilizce gramer, konuşma, yazma, dinleme ve okuma yeteneklerinin geliştirilmesi.
Ders Kodu

MİM

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Teknik Seçmeli Dersler I     3 3  
 

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

 

Ders Kodu

MIM

207

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Yapı Bilgisi II 3 2 4 4  MIM 108
Betonarme, çelik ve ahşap iskelet yapım sistemleri ve yapı elemanları, temeller, döşemeler, çatılar, cepheler, merdivenlerin detaylandırma ve uygulama ilkeleri ve yapım yöntemleri.
Ders Kodu

MIM 201

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Mimari Proje I 4 4 6 8  MIM 102
Karmaşık olmayan tasarım konuları aracılığıyla değinilen farklı anlatım tekniklerini içeren derste; kente, çevreye, yapıya, mekâna ve nesneye ilişkin düşünce geliştirme ve bunları anlama, yorumlama ve temsil etme üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Çalışmalarda iki ve üç boyutlu çizimlerle modelleme ve tasarım aracılığıyla şekil verilen tasarım problemi irdelenir. Görsel dil kullanımı ile düşünceyi dışlaştırabilme becerisi, basit tasarım problemleri ile konstrüksiyon ve strüktürel sistemlere dair sezgiler geliştirilir. Kent, yapı, çevre ve ürüne ilişkin malzeme bilgisi ve bunun yalın ve küçük tasarım denemeleri tartışılır. Doğal, tarihi ve kültürel çevrelerin anlaşılması, yorumlanması ve temsil edilmesi amaçlanır.
Ders Kodu

MIM 203

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
İnce Yapı Bilgisi 2 2 3 3 MIM 108
Yapılardaki ince yapı tasarım ve uygulama ilkelerinin verilmesidir. Görsel anlatımlarla desteklenen konu anlatımları ve çizim uygulamaları ile pekiştirilir.
Ders Kodu

MIM205

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Bilgisayar Destekli Tasarım I 2 2 3 4  
Bilgisayar destekli tasarım yaklaşımları, araç ve yöntemlerine giriş, 2D çizim teknikleri, biçim değiştirme ve dönüştürme işlemleri, parametrik nesne tasarımı ve uygulamaları, kavramsal tasarımdan sunuş aşamasına kadar gereken bilgisayar destekli sürecin irdelenmesi.

 

 

 

Ders Kodu

MIM 209

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği 3 0 3 3  
İş güvenliğinin tarihsel gelişimi ve önemi, ülkemizde iş güvenliğinin genel görünümü ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş güvenliği kuralları, tehlikelerin kaynakları, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risklerin kontrolü, meslek hastalıkları, iş kazaları, işçi sağlığına etkileri açısından, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik faktörler gibi temel bilgileri içermektedir.
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Türk Dili I 2 0 2 2  
Ana dilin yapı ve özelliklerini kavrayabilmelerini sağlamak; yazılı ve sözlü bir anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanabilme yeteneğini kazandırmak; öğrencilerin aldıkları alan eğitiminin yanında dilini kültürüyle bilme ve bu bilgileri günlük hayatları, bilimsel ve akademik çalışmalarında kullanabilmelerini sağlamak amacıyla verilmektedir.
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Teknik Seçmeli Ders II     3 3  
 
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Teknik Seçmeli Ders II     3 3  
 

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Ders Kodu

MIM 202

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Mimari Proje II 4 4 6 8 MIM 201
Eğitim aşamasında; metodik düşünme, programlama, yaratıcılığını geliştirme, seçenekleri değerlendirip projelendirmesiyle senteze ulaşma becerisini, mesleğini sürdürme aşamasında; öğrencinin eğitim sürecinde katıldığı tüm disiplinlerde edindiği bilgi birikimini, yöntem ve becerilerini değerlendirme ve kullanma yeteneğini kazandırmayı amaçlar. Yakın çevreye ait vaziyet planı dikkate alınarak, çok kapsamlı olmayan bir program çerçevesinde bir veya birbirinden bağımsız birkaç konu projelendirilebilir.
Ders Kodu

MIM 204

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Yapı Fiziği Ve Projesi 2 4 4 6  
Tasarım unsurlarının (yer, yön, yapı kabuğu, bina biçimi, bina konumu, vb.) ve binayı şekillendiren unsurların (pencereler, hacim boyutları, iç yüzey yansıtıcılıkları, dış engeller, yapma ışık kaynakları, vb.) iklim ve iklim elemanları, ışık, görsel konfor …vb. etkenlere bağlı olarak belirlenerek projeye aktarılmasını amaçlar.
Ders Kodu

MIM 206

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Bilgisayar Destekli Tasarım II 2 2 3 4  
Bilgisayar destekli tasarım yaklaşımları, araç ve yöntemlerine giriş, 3D modelleme teknikleri, biçim değiştirme ve dönüştürme işlemleri, parametrik nesne tasarımı ve uygulamaları, kavramsal tasarımdan sunuş aşamasına kadar gereken bilgisayar destekli sürecin irdelenmesi.

 

 

 

Ders Kodu

MIM 208

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Mimarlık Tarihi I 2 0 2 2  
Erken İslam Mimarlığının, Anadolu dışı Türk-İslam ve özellikle Anadolu Türk Mimarlığının farklı dönemler ve yapı türleri üzerinden anlatılmasını içerir.

 

Ders Kodu

MIM 210

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Tarihi Çevre Koruma Bilgisi 3 0 3 3  
Koruma düşüncesinin gelişimi ve kuramsal temelini, korunacak değerler ve değerlendirme ölçütlerini, “Anıt” ve “Sit” kavramları, Anıt ve Sit ölçütlerini, koruma kavramı için oluşturulan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerin, restorasyon öncesinde yapılan belgeleme çalışmalarını ve müdahale türlerini tanıtmayı amaçlar.
Ders Kodu

TRD 202

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Türk Dili II 2 0 2 2  
Kompozisyonun genel özellikleri. Bilimsel makalenin genel özellikleri ve planı. Anlatım biçimleri ve uygulaması. Makale, eleştiri, deneme, fıkra ve sohbet türlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Günlük, hatırat, biyografi, otobiyografi, monografi ve mektup türlerinin ayırt edici özellikleri. Öykü ve romanın özellikleri ve türün seçilen bir örnek üzerinden incelenmesi.

 

Ders Kodu

MIM 212

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Kentler Tarihi 2 0 2 2  
İnsanlığın en görkemli ve kolektif ürünü ve birlikte yaşama mekanı olan şehrin farklı tarihsel dönemlerde ve coğrafyalarda aldığı biçimleri, yapısal özellikleri,  barındırdığı sosyal tabakalardaki değişimleri inceler: kentleşme süreçlerinin siyasal ve ekonomik sistemlerin kentin yapısı ve formu üzerindeki etkilerini irdeler.

 

Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Teknik Seçmeli Dersler III     3 3  
 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ YARIYIL

 

Ders Kodu

MIM 301

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Mimari Proje III 4 4 6 8 MIM 202
* Eğitim aşamasında; metodik düşünme, programlama, yaratıcılığını geliştirme, seçenekleri değerlendirip projelendirmesiyle senteze ulaşma becerisini,

* Mesleğini sürdürme aşamasında; öğrencinin eğitim sürecinde katıldığı tüm disiplinlerde edindiği bilgi birikimini, yöntem ve becerilerini değerlendirme ve kullanma yeteneğini kazandırmayı amaçlar.

Öğrenci genel kültür ve mesleki bilgi anlamında üzerinde çalıştığı proje aracılığıyla gelişim gösterir. Öğrenci, mimarlık eğitimi süresince kazandığı tüm bilgi ve becerileri Mimari Proje dersinde;

* Sınırlı programa sahip bir konu üzerinde mekan oluşturma,

* Mimari problemi çözme,

* Strüktürel sorunları irdeleme,

üç boyutlu kompozisyon becerilerini kullanma ve geliştirmeye yönelik olarak sentez niteliğinde kullanır ve geliştirir.

Ders Kodu

MIM 303

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Kentsel Planlama Ve Tasarım I 2 2 3 4  
Mimarlık öğrencilerine kent planlama ve kentsel tasarımın kuramsal çerçevesini uygulama araçları ve yöntemlerini öğretmeyi amaçlar.

Kent planlama ve kentsel tasarımın kentin ekolojik, sosyal, çevre değerlerini gözeterek sürdürülebilir gelişmesine yönelip projelendirme bilgi kuram ve uygulamaları gerçekleştirmeyi hedefler.

Ders Kodu

MIM 305

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Mimari Rölöve Ve Koruma I 2 3 4 4  
Öğrencinin seçilen Taşınmaz Kültür Varlığını yapısal ve mekânsal açıdan öğrenmesi, onu tanıması ve grafik olarak belgelemesi amaçlanmaktadır.
Ders Kodu

MIM 307

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Mimarlık Tarihi II 2 0 2 2  
Öğrenciye Eklektisizm kavramı açıklanarak, 19’uncu Yüzyıl ve 20’nci Yüzyıl başında ortaya çıkan akımların, mimarî anlayışların özellikleri anlatılmaktadır. Konular örneklerle ve sunumlarla desteklenmektedir.

 

Ders Kodu

MIM 309

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Tesisat Bilgisi 3 0 3 3  
Mimarlıkta tasarım teknoloji ilişkisini yapı tesisatı bağlamında irdelemek, teknolojik gelişmelere bağlı olarak yapılarda sıhhi-ısıtma-havalandırma tesisatlarının mimari tasarım ve uygulamalara etkilerini ortaya koymak, etkin enerji kullanımını sağlamak.

Sıhhi tesisat, ısıtma, havalandırma sistemleri, yapı tesisatında teknolojik gelişmeler, yapı tesisatında sürdürülebilirlik ve etkin enerji kullanımını amaçlar.

 

Ders Kodu

MIM 311

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Büro Stajı 0 2 1 2  
Öğrencinin mimari tasarım, imar mevzuatına uygun proje hazırlama ve mimari büroların işleyişi gibi konularda bilgi sahibi olmasını amaçlar.
Ders Kodu

 

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Teknik Seçmeli Ders IV     3 3  
 

 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Sosyal Seçmeli Ders I 2 0 2 2  
 

 

Ders Kodu

USD 301

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Üniversite Seçmeli Dersler 2 0 2 2  
 

 

 

 

ALTINCI YARIYIL

Ders Kodu

MIM 302

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Mimari Proje IV 4 4 6 8 MIM 301
* Eğitim aşamasında; metodik düşünme, programlama, yaratıcılığını geliştirme, seçenekleri değerlendirip projelendirmesiyle senteze ulaşma becerisini,

* mesleğini sürdürme aşamasında; öğrencinin eğitim sürecinde katıldığı tüm disiplinlerde edindiği bilgi birikimini, yöntem ve becerilerini değerlendirme ve kullanma yeteneğini kazandırmayı amaçlar.

Öğrenci genel kültür ve mesleki bilgi anlamında üzerinde çalıştığı proje aracılığıyla gelişim gösterir. Öğrenci, mimarlık eğitimi süresince kazandığı tüm bilgi ve becerileri Mimari Proje dersinde;

* kentsel çevre özellikleri taşıyan orta ölçekli bir konu üzerinde mekan oluşturma, mimari problemi çözme,

* strüktürel sorunları irdeleme ve çözüm önerileri ortaya koyma,

* üç boyutlu kompozisyon becerilerini kullanma ve geliştirmeye yönelik olarak sentez niteliğinde kullanır ve geliştirir.

Öğrencinin kompozisyon yeteneğini, mekan kurma deneyimini geliştirmesi amacıyla kentsel çevre özellikleri taşıyan orta ölçekli bir konunun strüktürü ile birlikte irdelendiği mimari tasarım çalışmasıdır.

 

Ders Kodu

MIM 304

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Kentsel Planlama ve Tasarım II 2 2 3 4  MIM 303
Kent planlama ve kentsel tasarımın kuramsal çerçevesini uygulama araçları ve yöntemlerini öğretmeyi amaçlar.

Kent planlama ve kentsel tasarımın kentin ekolojik, sosyal, çevre değerlerini gözeterek sürdürülebilir gelişmesine yönelip projelendirme bilgi kuram ve uygulamaları gerçekleştirmeyi hedefler.

Ders Kodu

MIM 308

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Mimarlık Tarihi III 2 0 2 2  
Öğrenciye 20’nci Yüzyıl’ın akımları, mimarî anlayışları karşılaştırılarak, özellikleri diyalektik gelişim çerçevesinde anlatılmaktadır. Konular örnekler ve sunumlarla desteklenmektedir.
Ders Kodu

MIM 306

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Mimari Rölöve Ve Koruma II 2 3 4 4 MIM 305
Taşınmaz Kültür Varlığı’nı, yapısal ve mekansal açıdan öğrenmesi, onu tanıması ve grafik olarak belgelemesi amaçlanmaktadır. Mimari Rölöve II dersi kapsamında, Mimari Rölöve I dersi sürecinde planları çizilmiş olan yapı veya yapı grubunun kesit ve görünüşleri hazırlanmaktadır. Gerekli görülmesi halinde iç mimari ve süsleme elemanlarına ait rölöveler yaptırılmaktadır. Hasar tespit çalışması, malzeme analizi ve basit anlamda restorasyon kararları sorgulanmaktadır.

 

Ders Kodu

MIM 310

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Yapım Yönetimi Ve Ekonomisi 3 0 3 3  
Derste, temel kavramlar, yapı üretiminin katılımcıları, yapı üretiminin farklı düzeylerinde (sektör, firma, proje ve işlem) yönetsel ve ekonomik kararlar, yapım fimaları, yapıları ve organizasyonel özellikleri, inşaat yatırımının değerlendirilmesi, fizibilite çalışmaları, proje teslim sistemleri ve organizasyonel yapıları, sözleşme tipleri, maliyet yönetimi, maliyet tahmini, maliyet planlama ve kontrol, bina maliyetini etkileyen faktörler, süre ve kaynak yönetimi, süre ve kaynak tahmini, planlama ve kontrolü, şantiye yönetimi, şantiye planlama, bina üretim sürecinin farklı evrelerinde mimarın rolü incelenmektedir.
Ders Kodu

TRD 312

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Çağdaş Yapı Teknolojileri 2 0 2 2  
Çağdaş yapı teknolojilerinin temel tasarım prensipleri ve taşıyıcı özelliklerinin teorik olarak tanıtılmasını amaçlar.
Ders Kodu

MIM 212

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Teknik Seçmeli Ders V     3 3  
 
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Sosyal Seçmeli Ders II 2 0 2 2  
 
Ders Kodu

USD 302

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Üniversite Seçmeli Dersler 2 0 2 2  
 

 

YEDİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

MIM 401

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Mimari Proje V 4 4 6 8 MIM302
 

Öğrenci genel kültür ve mesleki bilgi anlamında üzerinde çalıştığı proje aracılığıyla gelişim gösterir. Öğrenci, mimarlık eğitimi süresince kazandığı tüm bilgi ve becerileri Mimari Proje dersinde;

* geniş kapsamlı, büyük ölçekli bir konu üzerinde mekân oluşturma,

* mimari problemi çözme,

* disiplinlerarası çalışma,

* yan disiplinlere ait yardımcı programları kullanma,

* proje raporu hazırlayabilme,

* üç boyutlu kompozisyon becerilerini kullanma ve geliştirmeye yönelik olarak sentez niteliğinde kullanır ve geliştirir.

Diploma öncesi çalışma olması nedeniyle öğrencinin geniş kapsamlı, büyük ölçekli bir konu üzerinde, bağımsız karar verme ve tasarım yapma yetisini de geliştirecek bir yaklaşımla yürütülen proje çalışmasıdır.

 

Ders Kodu

MIM 403

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Uygulama Projesi I 2 2 3 6  
Mimari Uygulama Projesi I dersinin amacı, öğrencinin, mimari tasarım sürecinin, hazırlık ve ön araştırma çalışmalarından, fikir projesi, avan proje ve kesin proje aşamalarına kadar, detay-bütün ilişkisi içinde, analitik düşünme, sentez, değerlendirme, sorun çözme, teknik ve grafik anlatım becerilerinin geliştirilmesi ve öğrenciye tasarım bilincinin kazandırılmasıdır.
Ders Kodu

MIM 405

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Şantiye Stajı 0 2 1 2  
Mimari projelerin uygulandığı şantiye ortamında gerçekleştirilen yapım süreci ve iş yönetimi çalışmalarını içerir.
Ders Kodu

AİT 401

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2  
 

Derste modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkelerini ele alır.

 

 

Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Teknik Seçmeli Ders VI     3 3  
 
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Teknik Seçmeli Ders VI     3 3  
 
Ders Kodu

 

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Teknik Seçmeli Ders VI     3 3  
 
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Teknik  Seçmeli Ders VI     3 3  
 

 

 

SEKİZİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

MIM 402

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Bitirme Projesi 4 4 6 10 MIM 207

MIM 304

MIM 306

MIM 401

Diploma Projesi güdümlü bir çalışma değildir. Meslek adayı öğrencilerin bilgi birikimlerini, bilgi düzeylerini ve kazandıkları mesleki becerilerini kanıtladıkları, vaziyet planının ağırlıklı olarak ele alındığı, kentsel boyuttan yakın çevre ilişkilerine kadar uzanan sorunları içeren ve programı kapsamlı olan bağımsız bir çalışmadır.

Diploma Projesi Jürisi tarafından her eğitim yılı başında belirlenen ve Diploma Projesi dersinin amacına hizmet eden bina türleri.

 

Ders Kodu

MIM 404

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Uygulama Projesi II 2 2 3 6  MIM 403
Mimari Uygulama Projesi II Atölyesinin amacı öğrencinin, mimari tasarım süreci kesin proje aşamasından, uygulama projesi, sistem detayları ve nokta detaylarına kadar, detay-bütün ilişkisi içinde, analitik düşünme, sentez, değerlendirme, sorun çözme, teknik ve grafik anlatım becerilerinin geliştirilmesi ve öğrenciye çok boyutlu ve disiplinler arası tasarım yapma bilincinin kazandırılmasıdır.
Ders Kodu

MIM 406

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
İmar Hukuku 3 0 3 3  
İmar ve Yapı mevzuatının Genel Hukuk bilgisi ışığında aktarılarak mimarın mesleki hukuk bilgisini geliştirmek ve hukuki sorumluluğunun sınırlarını belirtmek.

Genel Hukuk ilkeleri esas alınarak İmar ve Yapı Mevzuatına ilişkin düzenlemelerin, uygulamaların ve sorunlarla irdelenerek çözüme yönelik yasal düzenlemelerin açıklanması.

Ders Kodu

AİT 402

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2  
Siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, 1950 -1960 yılları arası Türkiye gibi konuların öğretilmesini amaçlar.

 

Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Teknik Seçmeli Ders VII     3 3  
 
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Teknik Seçmeli Ders VII     3 3  
 
Ders Kodu

 

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Teknik Seçmeli Ders VII     3 3  
 
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Teknik  Seçmeli Ders VII     3 3  
 

 

 

TR